When the going gets tough, the tough gets going
John Belushi